для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ У 2007-2008 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

З 2007 року на кафедрі менеджменту студенти навчаються за галуззю знань 0306 "Менеджмент та адміністрування", за напрямом підготовки 030601"Менеджмент".

Бакалаври навчаються за бакалаврською програмою 03060101 "Менеджмент". Термін навчання – 4 роки.

Продовжується підготовка за програмами спеціаліста та магістра за спеціальністю (7,8).050201 – Менеджмент організацій.

Прийом на програми спеціаліста та магістра здійснюється за конкурсом за таких умов:

наявність диплома бакалавра за напрямом 050201 – Менеджмент;

позитивний результат вступного іспиту;

відповідність середнього балу за бакалавратом встановленому рівню.

 

Підсумки наукової діяльності

У 2007 році у видавництві "Лібра" (м. Київ) вийшла у світ монографія "Управління затратами підприємства", автори Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухіна (320 с.).

Адреса видавництва "Лібра": 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110, кв. 1; 234-76-19.

У монографії визначено суб'єкт, об'єкт і мету управління затратами, класифіковано функції управління затратами підприємства. Виконано класифікацію методів управління затратами. Розглянуті умови та чинники, які впливають на їх вибір. Представлено сукупність характеристик та показників для оцінки стану управління затратами підприємства. Розроблено процедуру вибору методів управління затратами й організацію застосування вибраного методу. Виконано класифікацію трансакційних затрат підприємства та розроблені процедури їх дослідження. Запропоновано систему загальних та часткових показників для оцінки трансакційних затрат підприємства. Представлено концепцію формування системи функціонального управління затратами підприємства, порядок створення функціональних центрів затрат. Розроблено блок-схему та методичні рекомендації з проведення функціонально-вартісного аналізу діяльності підприємства. Представлено порядок визначення бюджетів функціональних затрат.

 

ЗМІСТ

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління затратами підприємства . .

1.1. Затрати підприємства: сутність та чинники, що їх визначають .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Затрати підприємства як об'єкт управління . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Класифікація затрат підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4. Концепції та методи управління затратами . . . . . . . . . . . . . .

Розділ 2. Вибір методів управління затратами підприємства . . . . . .

2.1. Умови та чинники, що визначають вибір методів управління затратами підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Діагностика стану управління затратами на промисловому підприємстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Процедура вибору методів управління затратами . . . . . . . . .

2.4. Організація застосування методів управління затратами підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Розділ 3. Трансакційні затрати підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Трансакційні затрати: сутність та передумови формування.

3.2. Трансакційні затрати в українській економіці . . . . . . . . . . . .

3.3. Передумови вивчення трансакційних затрат підприємства та чинники, які впливають на їх величину. . . . . . . . . . . . . . .

3.4. Класифікація трансакційних затрат підприємства . . . . . . . . .

3.5. Процедури дослідження трансакційних затрат
підприємства та їх інформаційне забезпечення . . . . . . . . . . .

3.6. Аналіз трансакційних затрат підприємств . . . . . . . . . . . . . . .

Розділ 4. Способи оцінки трансакційних затрат підприємства. . . . .

4.1. Принципові основи оцінки трансакційних затрат
підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Методика оцінки трансакційних затрат підприємства. . . . . .

4.3. Вплив трансакційних затрат підприємства на ефективність діяльності підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Розділ 5. Система функціонального управління затратами підприємства. . . . . . . .

5.1. Концепція та принципи системи функціонального

управління затратами підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2. Використання функціонального підходу в аналізі

діяльності підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. Функціонально-вартісний аналіз реалізації загальних
функцій підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4. Бюджетування функціональних затрат. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5.5. Розрахунок бюджетів функціональних затрат та бюджетних співвідношень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

У 2007-2008 навчальному році видано три випуски (№ 17, 18 (у двох частинах) та 19) збірника наукових праць Східноукраїнського національного університету "Економіка. Менеджмент. Підприємництво" (Головний редактор – проф. Г.В. Козаченко).

У відповідності до назви у збірнику статті публікуються за трьома розділами:

Економіка.

Менеджмент.

Підприємництво

Збірник видається з 2000 року і входить до переліку №7 фахових видань, що затверджений ВАК України, в яких можуть публікуватися результати досліджень.

Підготовка збірника наукових праць здійснюється кафедрою менеджменту.

Вимоги до статей, що можуть бути опубліковані у збірнику.

1. Статті публікуються на мові оригінала.

2. Стаття має бути структурованою у відповідності до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 (постановка проблеми, аналіз останніх публікацій, виклад основного матеріалу, висновки), відредагованою, не містити граматичних помилок. 

3. Стаття супроводжується анотацією на мові статті (шрифт Arial Cyr № 8, розміщується безпосередньо перед текстом, виділяється окремим абзацом з відступом 15 мм).

4. До статті надаються відомості про авторів (призвище, імя, по-батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон та адреса для листування).

5. Статті за наданими умовами форматування надаються в електронному варіанті (одинарний міжрядковий інтервал, шрифт Arial Cyr № 10, вирівнювання по ширині в Word 97 і подальших версіях for Windows-98 на дискеті).

6. Обсяг статті – до 20 тис. знаків.

7. Поля сторінок (мм): верхнє – 20, нижнє – 65, ліве – 20, праве – 55 (верхній колонтитул не передбачається).

8. Для редагування та коректорської правки представляється рукопись статті, що надрукований полуторним міжрядковим інтервалом шрифтом Arial Cyr (Times New Roman) № 14 з вирівнюванням по ширині в Word 97 и наступних версіях for Windows-98).  

9. Структура статті:

індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки;

назва статті (по центру);

ініціали та прозвище автора (авторів) (по центру);

анотація (не більше 300 знаків);

текст статті;

список літератури.

10. При викладі матеріалу статті використовується безособова форма дієслів за винятком звернення до попередніх робіт.

Фізичні величини представляються в системі СІ.

Оформлення статті має бути витримано в одному стилі (текст, функція, змінні, матриця-вектор, число – шрифтом Arial Cyr, а грецькі букви і символи  Symbol).

11. Формули і вхідні в них символи, що згадуються в тексті, набираються тільки в редакторові формул Microsoft Equation 2.0 (і подальших версіях). Кожен новий рядок формули має бути окремим об'єктом, за винятком систем рівнянь, об'єднаних фігурною дужкою, або матриць. Розміри шрифту: звичайний – № 10, крупний індекс – № 7, дрібний індекс – № 5, крупний символ – № 12, крупний символ – № 8.  

Товщина символів у формулах має бути однаковою з основним текстом. Виняток становлять випадки, коли виділення необхідно, наприклад, векторні величини виділяють жирним шрифтом і ін.).

Формули поміщаються через інтервал після тексту, текст після формули – також через інтервал. Нумерація формул – в круглих дужках, з вирівнюванням по правому краю межі тексту.

Рисунки представляються в чорно-білому (B/w) форматі і форматах WMF (створені безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі і обов'язково згруповані) або BMP, або PCX і поміщені в кадр.

Рисунки мають бути контрастними, чіткими без розводів та затемнень. Рисунки, що отримані скануванням, мають бути відредаговані і відповідати вказаним вимогам. Рисунок розташовується після посилання на нього у тексті статті, повинен мати номер та назву.

Графічний матеріал і таблиці не повинен виходити за поля сторінки.

12. Таблиці виконують відповідно до вимог Державного стандарту України і розміщують або в тексті статті, або на окремих сторінках в тій послідовності, в якій в статті на них посилаються.

13. Посилання на цитовані літературні джерела і їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України. Список літератури є обов’язковим і подається в кінці статті.

14. Статті включаються в журнал за рішенням редакційної колегії. Рішення про публікацію статті ухвалює редакційна колегія. У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

15. Авторові надається коректура статті. Ніякі зміни верстки, за винятком виправлення граматичних помилок, не допускаються. Коректура статті має бути повернена протягом двох днів після отримання.

16. Відтиски статей, дискети авторам, як правило, не повертаються.

17. Зміст кожного чергового номера затверджується редакційною колегією збірника.

 

ЗРАЗОК

оформлення статті у збірнику

УДК 658.3

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМАХ

 

О.А. Ромахова, В.Н. Чеботарев

 

Проаналізована існуюча система стимулювання праці держслужбовців. Виявлені недоліки матеріального стимулювання  держслужбовців. Запропоновані заходи з поліпшення матеріального стимулювання праці держслужбовців.

 

Постановка проблеми. Донедавна оплаті праці держслужбовців не приділялося достатньої уваги.

 

Статті, що опубліковані проф. Г.В. Козаченко у 2007-2008 навчальному році.

1. Козаченко Г.В. Адаптивна реакція підприємства: сутність, види та показники // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 17 (І). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 135-142.

2. Козаченко Г.В., Лихолобов Е.А. Вплив моделі організаційної поведінки на прийняття управлінських рішень // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №3. Т.1. – С. 17-22.

3. Козаченко Г.В., Лихолобов Е.А. Модель організаційної поведінки підприємства: призначення та загальні вимоги // Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки. Вип. 2 (23). – Донецьк: Юго-Восток ЛТД, 2007. – С. 170-174.

4. Козаченко Г.В., Янчук Г.І. Ідеологія використання вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 18 (І). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 92-97.

5. Козаченко Г.В. Дезорганізація діяльності підприємства як чинник його конкурентоспроможності // Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теоретичні та прикладні питання економіки»

6. Козаченко Г.В. Дезорганізація управління підприємством: сутність та характеристики //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – №2(12). – С. 134-139.

Знаходяться у друку:

1. Козаченко Г.В., Бондаренко С.С. Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами (Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки)

2. Козаченко Г.В., Адаменко Т.М. Стратегія управління затратами: призначення, зміст, підходи до формування (Вісник Хмельницького національного університету)

3. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. Удосконалення класифікації витрат підприємства (Вісник Академії економічних наук України)

 

На замовлення холдінга «Метинвест» (м. Донецьк) виконано проект з розробки системи оцінки економічної безпеки.

.