для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь

 

завідуюча кафедрою Менеджменту
Ганна Володимирівна Козаченко

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної академії науки та практики організації виробництва

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТА
 ім. В.І. ДАЛЯ

Кафедра менеджменту та економічної безпеки одна з старіших економічних кафедр університету, її створено у 1973 році.
Кафедра менеджменту має майже 30-річній досвід роботи в області підготовки управлінських кадрів. За цей час на кафедрі підготовлено більш 3000 фахівців в області управління, планування й організації діяльності промислових підприємств.
З 1999 року кафедру менеджменту очолює Ганна Володимирівна Козаченко, доктор економічних наук (1998 р.), професор (2001 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2010 р.), академік Академії економічних наук України, Міжнародної академії науки та практики організації виробництва. Г.В. Козаченко працює на кафедрі менеджменту з 1979 року: була асистентом, доцентом, професором кафедри менеджменту. Під науковим керівництвом Г.В. Козаченко підготовлено та захищено 22 кандидатських та дві докторські дисертації.
Г.В. Козаченко є головою спеціалізованої вченої ради К 29.051.12 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 21.04.01 – Економічна безпека держави та 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, а також вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності).
Кафедра менеджменту та економічної безпеки здійснює підготовку:
бакалаврів за напрямом 0306 – Менеджмент:
на базі середньої освіти: (денна та заочна форма навчання); отримувана кваліфікація – бакалавр з менеджменту; термін навчання – 4 роки;
на базі середньої спеціальної освіти(молодший спеціаліст) за прискореною формою навчання (денна та заочна форма); отримувана кваліфікація – бакалавр з менеджменту; термін навчання – 2 роки;
спеціалістів за спеціальністю 7.050.201 "Менеджмент організацій"(денна та заочна форма навчання); отримувана кваліфікація – економіст, менеджер (управителя) з адміністративної діяльності; термін навчання – 1 рік;
магістрів за спеціальністю 8.050.201 "Менеджмент організацій" (денна та заочна форма навчання); отримувана кваліфікація – економіст, менеджер (управителя) з адміністративної діяльності; термін навчання – 1,5 року;
магістрів за специфічними категоріями: 

за спеціальністю 8.18010014‑ Управління фінансово-економічною безпекою"; отримуванакваліфікація – професіонал з фінансово-економічної безпеки, аналітик; термін навчання – 1,5 року;

на базі повної вищої освіти(спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю;
на базі базової вищої освіти (бакалавр) за галузями знань "Менеджмент і адміністрування", "Економіка та підприємництво", "Право", "Соціально-політичні науки", "Цивільна оборона", "Гуманітарні науки", "Інформаційна безпека", "Соціальне забезпечення", "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону";

за спеціальністю 8.18010016 ‑ Бізнес адміністрування";отримувана кваліфікація – магістр з бізнес-адміністрування; термін навчання – 2 роки;

на базіповної вищої освіти(спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю з двохрічним стажем роботи на управлінській посаді: 
При кафедрі працює аспірантура та докторантура за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2012 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності.
Викладачі кафедри менеджменту беруть участь у перепідготовці фахівців за другою освітою за спеціальністю "Менеджмент організацій" в Інституті післядипломної та дистанційної освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Зі їхньою безпосередньою участю здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій" на Краснодонському факультеті інженерії та менеджменту, у Стаханівському та Сєвєродонецькому відділеннях Інституту післядипломної та дистанційної освіти університету.  
На кафедрі щорічно готується до друку у двох частинах збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля "Економіка. Менеджмент. Підприємництво", який увійшов до Переліку наукових видань (постанова ВАК України №1-05/6 від 16.12.2009 р.). Головним редактором збірника є професор Г.В. Козаченко.
На кафедрі створено консультаційно-тренінгову лабораторію з інноваційних технологій навчання. Її засновниками та активними працівниками є доц. Ладико І.Ю. і доц. Ляшенко О.М. В лабораторії відпрацьовуються інтерактивні методи навчання, здійснюється управлінське консультування з підвищення рівня управління та якості управлінських кадрів на замовлення підприємств та організацій Луганська та Луганської області.    

Викладачами кафедри за останні 5 років опубліковано:

Підручники та навчальні посібники:

1. Управління витратами підприємства : [навч. посіб.] / Погорелов Ю. С., Христенко Л. М., Алєйніков А. А., Макухін Г. А. / за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ: вид-во "Ноулідж", 2011. — 628 с.
2. Штапаук С. С. Самоменеджмент керівника : [навч. посіб.] / Сергій Сергійович Штапаук. — Луганськ: вид-во "Віртуальна реальність", 2011. — 140 с.
3. Колосов А. М. Організація діяльності підприємства:[навч. посіб.] /Андрій Миколайович Колосов. [Електронний ресурс]: — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. — 212 с.
4. Ляшенко О. М. Основи фінансового менеджменту: теорія і практика : [навч. посіб.] / О. М. Ляшенко, В. Г. Сумцов. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. — 432 с.
5. Козаченко А. В. Корпоративное управление : [учебник] / А. В. Козаченко, А.Э. Воронкова. — К.: Лібра, 2004. —368 с.
6. Козаченко Г. В. Управління інвестиціями на підприємстві : [навчальний підручник] /Козаченко Г. В., Антіпов О. М. Ляшенко О. М., Дібніс Г. І. —К.: Лібра, 2004. —372 с.

Монографії:

1. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / Олександра Миколаївна Ляшенко. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, ПП Резніков, 2011. — 400 с.
2. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] / Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С., Безбожний В. Л. [та ін.]; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ: вид-во "Елтон-2", 2010. — 282 с.
3. Колосов А. М. Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого середовища (150 питань теорії і практики організації) : [монографія] / Андрій Миколайович Колосов. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. — 344 с.
4. Кривуля П. В. Ситуационные модели организационного проектирования : [монография] / П. В. Кривуля, С. С. Штапаук. — Луганськ: вид-во "Ноулідж", 2009. — 280 с.
5. Комплексні рішення в управлінні економічними ризиками та стійкістю підприємства. Великі системи : [монографія] / Ткаченко Н. Е. Кривуля П. В. Максимов В. В. Галгаш Р. А. — Луганськ: ТОВ "Виртуальная реальность", 2009. — 240 с.
6. Колосов А. Н. Адаптивная организация деятельности предприятия : [монография] / Андрей Николаевич Колосов. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. — 440 с.
7. Современные технологии управления промышленным предприятием : [монография] / [Козаченко А. В., Воронкова А. Э., Рамазанов С. К. — К.: Либра, 2007. — 256 с.
8. Козаченко Г. В. Управління затратами підприємства : [монографія] / [Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Макухін Г. А. — К.: Либра, 2007. — 320 с.
9. Управление крупным предприятием : [монография]/ А. Н. Ляшенко, И. Ю. Ладико, П. В. Кривуля, Ю. С. Погорелов; под ред. А. В. Козаченко.— К.: Лібра, 2005. —384 с.
10. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. —К.: Либра, 2003. —280 с.
11. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности : [монография] / Козаченко А. В., Воронкова А. Э., Медяник В. Ю., Назаров В. В. — К.: Либра, 2003. — 320 с.
12. Козаченко А.В. Инвестиционная поддержка инновационных решений в крупных производственных системах: [монография]/А. В. Козаченко, П.Е. Житный, С.В. Автономов. — К.: Техніка, 1998. — 127 с.
13. Козаченко А.В. Механизм формирования стратегического управления крупными производственно-финансовыми системами промышленности: [монография]/ Анна Владимировна Козаченко. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. — 348 с.
 
 
 
 
Готується до друку у 2012 році:

Монографіяавторів Г.В. Козаченко, О.А. Бурбели, Ю.С. Погорелова, С.О. Бурбели "Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання".

РОЗДІЛ 1.РЕЙДЕРСТВО: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК  
1.1. Процеси злиття та поглинань  
   
1.3.Рейдерство: поняття та історичний аспект  
РОЗДІЛ 2.РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ: УЧАСНИКИ ТА СПОСОБИ  
2.1. Рейдерство в Україні: сучасний стан  
2.2. Об’єкти та суб’єкти рейдерських дій  
2.3. Способи рейдерських дій  
РОЗДІЛ 3.СПОСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЙДЕРСЬКИХ ДІЙ  
3.1. Етапи рейдерських дій  
3.2. Захисні механізми протидії рейдерству  
3.3. Вдосконалення законодавства як головний напрям протидії рейдерству.  
 
Отримати інформацію про кафедру менеджменту та економічної безпеки можна на сайтах:
Сайт Східноукраїнського національного університету імені ВолодимираДаля:www.snu.edu.ua;
офіційні сайти кафедри:
http://mn. snu.edu.ua;
http://www.kafedra-ycnexa.narod.ru/kafedra/k1.html,
http://vkontakte.ru/club15508118.

.