для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Підсумки прийому на 2006-2007 навчальний рік.

Спеціальність “Менеджмент організацій”:
денна форма навчання (за бюджетом) – на рівні 4 претендентів на одне міс-це.
Магістратура “Адміністративний менеджмент”:
денна форма навчання – 5 претендентів на одне місце;
заочна форма навчання – 2 претенденти на одне місце.
Прийнято на навчання:
Спеціальність “Менеджмент організацій”:
денна форма навчання (за бюджетом і за контрактом) – 52 студента;
заочна форма навчання (за бюджетом і за контрактом) – 64 студенти.
Магістратура “Адміністративний менеджмент”:
денна форма навчання (за бюджетом і за контрактом) – 7 магістрантів;
заочна форма навчання (за бюджетом і за контрактом) – 25 магістрантів.
За заочною формою навчання магістратури “Адміністративний менедж-мент” ліцензійний обсяг використано повністю.

Підсумки наукової діяльності кафедри
У 2006 році вийшли з друку:
Монографія авторів А.Е. Воронкової, Г.В. Козаченко, С.К. Рамазанова і Л.Ю. Хлапьонова «Современные технологии управления промышленным предприятием» (Київ: Лібра, 256 с.).
В монографии рассмотрены теоретико-методологические проблемы усовершенствования технологий управления современным промышленным предприятием. Проанализирована сущность менеджмента, этапы его развития. Установлены наиболее важные технологии управления промышленным предприятием: управление материальными потоками, затратами, информационными техноло-гиями. Разработана концепция и принципы построения интегрированной системы управления материальными потоками и системы функционального управления затратами. Исследованы проблемы внедрения современных информационных технологий в управление промышленным предприятием, среди которых – интеграция и интеллектуализация в автоматизации управления предприятием, виртуальные технологии и системы в антикризисном управлении.

Монографія «Управление крупным предприятием» /А.В. Козаченко, А.Н. Ляшенко, И.Ю. Ладико, Г.И. Дибнис, В.В. Адоніна, П.В. Кривуля, С.С. Штапаук, Ю.С. Погорелов, О.Н. Сирота. – К.: Лібра, 2005. - 384 с.
В монографии представлены современные разработки по управлению крупным предприятием с позиции системного, процессного и ситуационного подходов. Рассмотрены вопросы формирования комплекса частных стратегий крупного предприятия, управления бизнес-процессами и приемы ситуационного управле-ния, управления затратами и мотивации персонала, показаны особенности их решения на крупных предприятиях.

Видано два випуски (№15 та 16) збірника наукових праць Східноукраїнсь-кого національного університету "Економіка. Менеджмент. Підприємництво" (Перелік №7 фахових видань, що затверджений ВАК України, в яких можуть публікуватися результати досліджень).
Збірник видається з 2000 року. З вимогами до статей, що можуть бути опуб-ліковані у збірнику, можна ознайомитися на сайті.
У 2006 році підготовлено до друку монографія авторів Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелова, Л.Ю. Хлапьонова і Г.А. Макухіна «Управління затратами підприємства» (384 с.). Монографія вийде у 2007 році у видавництві “Лібра” (м. Київ).
У монографії визначено суб'єкт, об'єкт і мету управління затратами, класифіковано функції управління затратами підприємства. Виконано класифікацію методів управління затратами. Розглянуті умови та чинники, які впливають на їх вибір. Представлено сукупність характеристик та показників для оцінки стану управління затратами підприємства. Розроблено процедуру вибору методів управління затратами й організацію застосування вибраного методу. Виконано класифікацію трансакційних затрат підприємства та розроблені процедури їх дослідження. Запропоновано систему загальних та часткових показників для оцінки трансакційних затрат підприємства. Представлено концепцію формування системи функціонального управління затратами підприємства, порядок створення функціональних центрів затрат. Розроблено блок-схему та методичні рекомендації з проведення функціонально-вартісного аналізу діяльності підприємства. Представлено порядок визначення бюджетів функціональних затрат.

На замовлення холдінга «Метинвест» (м. Донецьк) виконується проект з розробки системи оцінки економічної безпеки.
У 2006 році консультаційно-тренінговою лабораторією з інноваційних технологій навчання, яку створено на кафедрі, на замовлення підприємств м. Луганськ та області виконувалися проекти з управлінського консалтингу, з організації корпоративного навчання, з генерації та обґрунтування бізнес-ідей і розробки бізнес-проектів (усього 5 проектів).

.